ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร ณ วิทยาลัยครูกวางตรี

Thai Studies Center, Sakon Nakhon Rajabhat University


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0-4271-1375 โทรสาร 0-4271-3063

หนังออนไลน์